The Mountains, 2018, 120 x 210 cm, oil on cnavas
The Mountains, 2018, 120 x 210 cm, oil on cnavas