čeština English

Jaroslav Valečka

Jaroslava Valečku lze zařadit mezi současné autory, kteří jsou svou tvorbou přirozeným způsobem napojeni na tradiční výrazové proudy, projevující se napříč dějinami malířství. Hlavní pilíře Valečkovy malířské poetiky tvoří tendování k symbolickému výrazu, archaické formě, ale také k postižení a zmapování obecnějších psychologických stavů lidského jedince. S tím je spojena vedle volby tradičních námětů (krajina, figura, podobizna) jistá expresivita a zkratkovitost, která se projevuje ve vlastním budování a skladbě obrazu. V přehledu dosavadní autorovi produkce lze zaznamenat vývoj od počáteční takřka nekorigované exprese, přes postupně koncentrovanější obrazová sdělení nabytá obsahy a mýty až k jakémusi popisu vnějších krajinných a prostorových konstelací, které konkrétně utvářejí, proměňují a modelují mikrosvět lidského jedince.Počátky Valečkovy malby, spojené ještě se studiem na AVU (kolem poloviny 90. let 20. století), charakterizuje vysoký stupeň emocionality projevující se ve volbě námětů stejně jako v anarchizující „bez řádové“ formě. Jedná se o živelné malířské exploze, kde vlastní námět vystupuje a zase mizí v kotli jakési horečnaté barevné substance kolující po ploše plátna. Z víru všeovládajícího chaosu jsou vyvrhovány jednotlivé prvky nebo alespoň něco, co na ně vzdáleně odkazuje. Významnou roli tu hraje podvědomí. Typické jsou v této souvislosti motivy vlásečných až dětsky malovaných postav s velkou hlavou (občas nadsazené prvky obličeje), potácejících se v temných, melancholicky rozevlátých krajinných rámcích. Už tak těžko přehlédnutelný celek obrazu pohlcuje a znejisťuje všudypřítomná tma, nebo alespoň šero. Objevují se tu výrazné stíny, které samy vystupují jako oživlé „tkáně noci“. Valečka tak psychologizuje a tedy oživuje přírodu. Propůjčuje jednotlivým přírodním i civilizačním rámcům schopnost jednat (Dům mé milé). Rozsáhlý soubor prací je věnován oblasti snových traumat (Červená Škodovka). Vyostřenost, místy až výrazová afektovanost raných obrazů se kultivuje v pomyslné druhé fázi Valečkovy malby (druhá polovina 90. let). Noční krajiny jsou zachycovány ve větším výřezu, většinou jako obzory. Jsou více formálně sevřené a barevně sjednocené temnou tonalitou. Krajina je oživována kontrastními světelnými prvky – hvězdy, komety, rozsvícená okna, ohně apod. Objevuje se dějová fikce. Mezi klíčové obrazy této etapy lze zařadit Bílou noc. Divák jakoby vstupoval do obrazného světa melancholických vytržení plynoucích z konfrontace lidského jedince s nadčasovým „všehomírem“. Romantizující tendence se objevují v dekadentně laděných podobiznách (Kuřák, Mlčení) i v munchovských krajinných scenériích na opuštěných březích, bezprostředně blízko varovné, vtahující a nevyzpytatelné vodní hladiny nebo uprostřed lesních interiérů. V jinotajných podobiznách se Valečka staví skepticky k přirozenému poslání člověka na zemi (Nevěsta, Panna). Obrazem personifikuje osudovost někdy až determinaci lidského údělu (Malíř, Vrah). V těchto momentech se přibližuje k oblasti senzitivně vnímaného naturalismu, oproštěného ale od moralizování. Skepse tu dominuje nad kritickým vztahem k intenzivně pociťovaným skutečnostem. V obrazech této doby se projevuje silná mytizace reality (Čarodějnice), někdy hraničí s fikcí hororovou (Ptáci, Strážci). Valečka tu přiznává vliv filmové estetiky, především snímků Ingmara Bergmanna a Davida Lynche, stejně jako vlivy literární (A. Strindberg, S. Brzybiszewski). Zatím poslední období Valečkovy malby (po roce 2001) lze vymezit formálním i obsahovým zklidněním. Autor se stává, narozdíl od své dřívější pozice, více pozorovatelem, nežli přímým účastníkem dějů. Tento distanční postoj vyplývá především z krajinných motivů. Mizí z nich ambivalentní pocit úzkosti, pokory a úcty, děsu i vědomí nutného následování. Přibližují se tomu, čím jsou, krajinnými rámci protkanými vodními toky, modelovanými do podoby hornatin, pahorkatin a nížin, zalité slunce, ovládané tmou apod. Stále více se připodobňují skutečné krajině severních Čech, z které Valečka čerpá své motivy od samého začátku. Jakoby tu docházelo ke smiřování dvou dříve nesmiřitelných světů – makrokosmu se svými nadčasovými zákonitostmi a lidského mikrokosmu mizícího v propadlišti času. Také ve figuře se Valečka věnuje více popisu skutečnosti. Figura dostává plastičtější, lidský rozměr, i když její problematická životní role, otázky a pochyby o jejím osobním naplnění, stále přetrvávají, pouze se odehrávají v jiné rovině. Byla-li na začátku manifestována autorova niternost především projevy extenzivními – radikálním expresivním výrazem, a byl-li tím kladen důraz na základní a zásadní podíl jedince na formování svého já, je z posledních děl patrný přesun autorovy pozice ke střízlivějším a prozaičtějším východiskům. To patrně zapříčiňuje posun od vnější gestické bezprostřednosti a výrazové exprese k intenzivnějšímu postihování vnitřních dramat lidského jedince v opticky ladnějších formách. Valečka neopouští svou malířskou poetiku, pouze, zdá se, reviduje vlastní pozici v ní. Petr Vaňous