White Night, 2018, 110 x 200 cm,olil on canvas
White Night, 2018, 110 x 200 cm,olil on canvas